آرشیو: مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی در شرایط کنونی در ایران چیست؟ برای نهادینه کردن…