آرشیو: رویدادهای مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:سومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور آقایان شیخی رئیس کمیته مشارکت اجتماعی مرکز…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:جلسه ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور اعضای این کمیسیون و مهندس تقی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:دومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی سیاست های…