آرشیو: توسعه پایدار

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:یکی از چالش های تحقق مسئولیت اجتماعی در ایران موضوع توانمند سازی جوامع محلی است. در اغلب موارد…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:گزارش جدید گاردین حکایت از تازه‌ترین هشدار جهانی درباره کمبود آب  شیرین دارد.دانشمندان ناسا  با اتکا…