آرشیو: رویداد

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:سومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور آقایان شیخی رئیس کمیته مشارکت اجتماعی مرکز…