آرشیو: شرکتها

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: اتحادیه اروپا در بین کشورهای جهان بیشترین توجه را به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد. به…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: چین امروز یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است. در طی سه دهه اخیر،…

رسانه مسئولیت اجتماعی: شرکت ایران خودرو یکی از شرکت هایی است که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند. با…