آرشیو: سازمانها و دولت

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دکتر احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در سی و هفتمین همایش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران سلسله نشست هایی را برای انتقال تجربیات مسئولیت اجتماعی برگزار می…