آرشیو: سازمانها و دولت

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:شرکت ها و بنگاه هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی مدل مفهومی برای خود تعریف می…