آرشیو: فرهنگی و هنری

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:شرکت های مکزیکی از جمله شرکت هایی در جهان هستند که در سال های اخیر توجه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:کشورهای اروپایی در زمینه مسئولیت اجتماعی جز کشورهای پیشگام در بین کشورهای جهان بوده اند. یکی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:یکی از ارکان اصلی مسئولیت اجتماعی توجه به حقوق و وضعیت کاری کارمندان و کارگران است.نهادها و…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:در سالهای اخیر اروپا در حوزه انجام مسئولیتهای اجتماعی فعال تر از دیگر قاره ها بوده…