آرشیو: فرهنگی و هنری

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی در شرایط کنونی در ایران چیست؟ برای نهادینه کردن…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: براساس آمارهای رسمی میزان سرانه فضای سبز تهران در شرایط کنونی در حدود۱۵ متر است…