آرشیو: اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: براساس آمارهای رسمی میزان سرانه فضای سبز تهران در شرایط کنونی در حدود۱۵ متر است…

رسانه مسئولیت اجتماعی:پتروشیمی مرواریددر راستای مسئولیت‌های اجتماعی ودر قالب کمک‌های مؤمنانه جهت ارتقای شبکۀ زیرساخت‌ آب شرب شهر شیرینو مقداری…