آرشیو: اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:حدود یک سال پیش «قرارگاه اجتماعی» با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی شهرداری تهران و به ریاست…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:سومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور آقایان شیخی رئیس کمیته مشارکت اجتماعی مرکز…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:تاکنون گزارشهای زیادی در مورد انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتهای غربی منتشر شده است ولی در مورد فعالیت…