آرشیو: هرمزگان

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:در اغلب کشورهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی موفقیت های مهمی به دست آورده اند دولت نقش…