آرشیو: سلامت

برگزاری دومین نشست توجیهی با نمایندگان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور در خصوص نخستین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سلامت ۲۴…