آرشیو: اقدامات

بیمارستان تریتا از طرف دانشگاه علوم پزشکی ایران بعنوان مجری طرح واکسیناسیون تجمیعی خانواده محترم کادر درمان انتخاب شده است.…