آرشیو: دولت

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:در حالی که سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست عنوان کرده بود پرونده پروژه پتروشیمی میانکاله برای همیشه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار: قاره اروپا در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در بین قاره های جهان پیشگام بوده و بسیاری…