آرشیو: حاکمیت شرکتی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:کشورهای اروپایی در زمینه مسئولیت اجتماعی در بین کشورهای جهان سرآمد هستند. یکی از کشورهای اروپایی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور دکتر ایمان اسلامیان معاون توسعه مدیریت و…