آرشیو: ابراهیم رئیسی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:سید ابراهیم رئیسی در دهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به وزارت تعاون، کار و…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:در اغلب کشورهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی موفقیت های مهمی به دست آورده اند دولت نقش…