آرشیو: مصاحبه

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی در شرایط کنونی در ایران چیست؟ برای نهادینه کردن…

رسانه مسئولیت اجتماعی:حمایت از عدالت اجتماعی، ایجاد کسب ‌وکارهای بومی در جوامع محلی، اشتغال و کارآفرینی، آموزش و فرهنگ ‌سازی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: تحقق مسئولیت اجتماعی به چه میزان به کارآمدی مدیران ارتباط دارد؟آیا مدیران در ایران در راستای…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:تعریف،تبیین و بسط مفهوم مسئولیت اجتماعی در شرایطی که تلاش می شود تعاریف منحرف کننده ای…

رسانه مسئولیت اجتماعی: محمد حسین جعفری سمیع: تهران در گذشته نه چندان دور، شهری بود با باغات زیبا و کوچه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:در شرایطی که جامعه ما نیاز به آرامش و کاهش چالش های اجتماعی دارد یکی از…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران سلسله نشست هایی را برای انتقال تجربیات مسئولیت اجتماعی برگزار می…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:«بحران های اجتماعی و زیست محیطی در دوران معاصر قابل تبیین به واسطه بحران ارزش ها…