آرشیو: حاکمیت شرکتی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری :در حالی که پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها توسط مرکز پزوهش های مجلس…