آرشیو: کنگره مددکاری اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دکتر احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در سی و هفتمین همایش…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دکترسید حسن موسوی چلک ریس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ودبیر علمی سی و هفتمین همایش ملی و پنجمین…