آرشیو: ناکارآمدی

رسانه مسئولیت اجتماعی:حسین راغفر، اقتصاددان، درباره علل اساسی شکست برنامه‌های توسعه گفت: برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب، عمدتا عمرانی بود…