آرشیو: مسئولیت اجتماعیcsr

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهوم نوینی است که در سال های اخیر مورد توجه شرکت های مختلف در…