آرشیو: ترکیه

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-بیتا خداویسی: در کشورهای صنعتی مفهوم مسئولیتهای اجتماعی قدمت زیادی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه کمتر…