آرشیو: ترویجcsr

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار: امروزه بسیاری از شهرداری ها در کشورهای مختلف به صورت جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی: دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز در راستای ترویج ونهادینه کردن مسئولیت اجتماعی اولین جشنواره…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: چین امروز یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است. در طی سه دهه اخیر،…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:«بحران های اجتماعی و زیست محیطی در دوران معاصر قابل تبیین به واسطه بحران ارزش ها…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:سمینار حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با موضوع«حاکمیت شرکتی،ضرورت بقا و عملکرد سازمان ها…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:دومین نشست کارآفرینی اجتماعی در ایران با موضوع «سازمان های مردم نهاد و کارآفرینی اجتماعی،مروری بر تجارب…