آرشیو: بهزیستی

 رسانه مسئولیت اجتماعی:پرسشنامه پیش‌رو مربوط به پژوهشی با عنوان “بررسی تحقّق مؤلفه های حکمرانی مطلوب و نتایج خصوصی سازی در…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:حدود یک سال پیش «قرارگاه اجتماعی» با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی شهرداری تهران و به ریاست…