آرشیو: تشکل ها

رسانه مسئولیت اجتماعی : دومین نشست فعالان مدنی با نمایندگان تشکل‌ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد،…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست هم اندیشی انجمن توسعه متوازن کشور و بنیاد برکت در راستای ارزیابی اجتماعی و همکاری در زمینه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: نشست علمی  بسط مفهومی و نظری مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با همراهی انجمن ایرانی…