آرشیو: تشکل ها

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست هم اندیشی انجمن توسعه متوازن کشور و بنیاد برکت در راستای ارزیابی اجتماعی و همکاری در زمینه…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: نشست علمی  بسط مفهومی و نظری مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با همراهی انجمن ایرانی…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاری ایران امروز یکشنبه۲۵ تیر ماه به همت شبکه…