آرشیو: گزارش مسئولیت اجتماعی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:هشتمین نشست از سلسله نشست های مسئولیت اجتماعی با محوریت نقد و بررسی سومین گزارش پایداری…

رسانه مسئولیت اجتماعی: یکی از بزرگترین طرح‌های مسئولیت اجتماعی اسنپ که از ابتدای راه‌اندازی اسنپ اجرا شده، معافیت از کمیسیون…