آرشیو: بین الملل

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: اتحادیه اروپا در بین کشورهای جهان بیشترین توجه را به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد. به…

رسانه مسئولیت اجتماعی: محیط زیست، اجتماع و حکمرانی (ESG)  و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) دو اصطلاحی هستند که هنگام بحث…