روز: اسفند ۹, ۱۴۰۱

 رسانه مسئولیت اجتماعی:پرسشنامه پیش‌رو مربوط به پژوهشی با عنوان “بررسی تحقّق مؤلفه های حکمرانی مطلوب و نتایج خصوصی سازی در…