روز: دی ۲۲, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- شریفه جمشیدی:«بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء» یکی از مراکز خیریه است که از دختران معلول ذهنی مراقبت می…