روز: اسفند ۱۶, ۱۴۰۲

رسانه مسئولیت اجتماعی:حمایت از عدالت اجتماعی، ایجاد کسب ‌وکارهای بومی در جوامع محلی، اشتغال و کارآفرینی، آموزش و فرهنگ ‌سازی…