روز: فروردین ۲۱, ۱۴۰۲

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:رابطه بین مردم و شرکت ها برای تحقق مسئولیت اجتماعی دوطرفه است.به همین دلیل نیز در…