روز: بهمن ۲۵, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:طرح اقدام و عمل طرحی است که سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار تدوین کرده است.…