روز: دی ۲۹, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:دومین دوره نشست انتقال تجربیات مسئولیت پذیری اجتماعی توسط دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران  در سالن…