روز: دی ۱۳, ۱۴۰۱

رسانه مسئولیت اجتماعی: شرکت ایران خودرو یکی از شرکت هایی است که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند. با…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:سمینار حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با موضوع«حاکمیت شرکتی،ضرورت بقا و عملکرد سازمان ها…