روز: آذر ۹, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:سومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور آقایان شیخی رئیس کمیته مشارکت اجتماعی مرکز…

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:تاکنون گزارشهای زیادی در مورد انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتهای غربی منتشر شده است ولی در مورد فعالیت…