روز: شهریور ۹, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:کشورهای اروپایی در زمینه مسئولیت اجتماعی در بین کشورهای جهان سرآمد هستند. یکی از کشورهای اروپایی…