روز: شهریور ۷, ۱۴۰۱

«پایگاه خبری گزارش مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: یکی از کشورهای توسعه یافته جهان که در زمینه مسئولیت اجتماعی اقدامات مثبتی…