روز: شهریور ۲, ۱۴۰۱

«پایگاه خبری گزارش مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:در دو دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی به یکی از موضوعات اساسی مطالعات حاکمیت…