روز: مرداد ۶, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»؛احسان انصاری _ بیتا خداویسی: نخستین همایش مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمان با موضوع «هم اندیشی و توان…