روز: مرداد ۲, ۱۴۰۱

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:اقداماتی که وزارتخانه های مختلف در زمینه مسئولیت اجتماعی انجام می دهند به چه میزان در زمینه توانمندسازی…