روز: تیر ۲۸, ۱۳۹۹

معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی یکی از مهم ترین نهادهایی است که در زمینه مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار است.این سازمان به دلیل…