ماه: تیر ۱۳۹۹

معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی یکی از مهم ترین نهادهایی است که در زمینه مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار است.این سازمان به دلیل…

 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران یکی از نهادهایی است که به صورت مستقیم با موضوع مسئولیت اجتماعی ارتباط دارد…